ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERSBEDRIJF

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden zijn tot stand gekomen per 01-10-2007 en zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, indien partijen zijn overeenkomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomst worden aangemerkt. INHOUDSOPGAVE 1 - Definities 2 - Werkingssfeer 3 - Aanbod 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 5 - Verplichtingen van de Garantiegever 6 - Verplichtingen van de consument 7 - Meer- en minderwerk 8 - Overmacht 9 – Oplevering 10 - Zekerheid 11 - Betaling in termijnen 12 - De eindafrekening 13 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting 14 – Eigendom van tekeningen en ontwerpen ed 15 - Garantie 16 - Geschillenregeling 17 - Nederlands Recht ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Garantiegever: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaam-heden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert. Werk: het totaal van de tussen de consument en de Garantiegever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de Garantiegever geleverde materialen. ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Garantiegever en consument. ARTIKEL 3 - AANBOD 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die vol- doende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering. 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie. a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht; b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de Garantiegever een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk; c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de Garantiegever een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze. 7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Bij voorkeur schriftelijk of electronisch. ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE Garantiegever 1. De Garantiegever zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werk- zaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. 2. De Garantiegever neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 3. De Garantiegever is verplicht de consument te wijzen op: - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een - ondeugdelijke ondergrond. 4. De Garantiegever is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen. 5. De Garantiegever draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen. 6. Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de consument worden doorbere- kend, mits de Garantiegever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was van de wijziging. ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT 1. De consument stelt de Garantiegever in de gelegenheid het werk te verrichten. 2. De consument zorgt er voor dat de Garantiegever tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeu- ringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens. 3. De consument verschaft de opdrachtnemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument. 4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Garantiegever behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de Garantiegever daarvan tijdig in kennis te stellen. 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voor- gaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de Garantiegever te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. 6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de Garantiegever om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3. 6. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen, die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor ons kenbaar waren en wij verzuimd hebben de opdrachtgever hierop te wijzen; 6.1 Indien het aanbrengen van werk in onroerende staat niet is over- eengekomen, doch daarbij door ons wel hulp en bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdracht- gever; 6.2 Alle inlichtingen en voorzieningen al dan niet volgens onze gege- vens en tekeningen, welke noodzakelijk zijn voor de opstelling van de in het werk aan te brengen zaken zijn, ook indien derden met de uitvoering daarvan zijn belast, voor rekening en risico van de opdrachtgever en vallen buiten onze verantwoordelijkheid; 6.3 Indien het aanbrengen van werk in onroerende staat is overeen- gekomen, zoals terrazzo-, houtgraniet-, kunsthars- en cement- dekvloeren, aanrechten, douchebakken en gevelbekledingen, dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen, dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. 6.4 Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten, mits tijdig aan de opdrachtgever medegedeeld, door deze worden gedoogd, indien wij zulks noodzakelijk achten. 6.5 De opdrachtgever dient voorts om niet te zorgen voor: a. goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig aangelegd en door hem onderhouden, dat ons materiaal en materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden; b. afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van vol- doende grootte, voor opslag van onze materialen, machines, etc.; c. tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorst- gevoelige materialen, zoals kunstharsen en harders; d. het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde zaken en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de bijgevoegde begeleidingspapie- ren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan; e. gelegenheid en ruimte voor de door ons te verrichten werk- zaamheden; f. levering van gas, water, verwarming, verlichting en elektri- citeit, zowel voor licht als krachtstroom, met zoveel gemak- kelijk aan te sluiten stopcontacten, dat wij steeds binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken; g. schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toe- gang daartoe voor ons personeel; h. behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften en steigers; i. alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke wor- den voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor de Bouwnijverheid; 6.6 Voorts dient de opdrachtgever te zorgen, dat draagvloeren steeds voldoende vlak en geheel schoon ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever moet tevoren voor plinten, banden, etc. de latten leveren en aanbrengen, terwijl hij voor aanrechten, douchebakranden en andere in het werk te maken ornamenten steeds de bekisting moet leveren en voor ons gebruiksklaar moet stellen; Indien ons werk moet worden aangebracht op of aan het door de opdrachtgever of door derden gemaakte betonwerk, dient de opdrachtgever te zorgen, dat dit betonwerk voldoende ruw te onzer beschikking wordt gesteld, bij gebreke waarvan wij een goede aanhechting nimmer zullen garanderen; 6.7 Een en ander zal schriftelijk worden vastgelegd vóór aanvang van de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever niet of niet genoeg- zaam aan het bepaalde in 7.12 heeft voldaan, gaan wij niet over tot uitvoering van de werkzaamheden of wel staan wij niet in voor de kwaliteit van de door ons te verrichten werkzaamheden. 6.8 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat wij niet in de uitvoering van onze werkzaamheden worden belem- merd of gehinderd en dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield; 6.9 Kosten die ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever; 6.16 De opdrachtgever zal zorgdragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd. Wij zullen oplettend zijn dit werk van derden zo min mogelijk te beschadigen; ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK 1. Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk. 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedei- sende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen. ARTIKEL 8 - OVERMACHT 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten. 2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen. ARTIKEL 9 - OPLEVERING 1. wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd; 2. Het werk is opgeleverd wanneer de Garantiegever aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard; 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 7 dagen zijn verstreken nadat de consument van de Garantiegever de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruik- neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. ARTIKEL 10 - ZEKERHEID 1. De Garantiegever kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument. 2. De Garantiegever kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval wei- gert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de Garantiegever gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voorzover dit gerechtvaardigd is. ARTIKEL 11 - Betaling in termijnen 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden op de dag van oplevering. 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Garantiegever zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten. ARTIKEL 12 - DE EINDAFREKENING 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Garantiegever bij de consument de eindafrekening in. 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen. 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneem- som, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk. 5. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats bij oplevering. ARTIKEL 13 - NIET-NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de Garantiegever na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalings-herinnering te betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de Garantiegever rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De Garantiegever is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebreke- stelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Garantiegever hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. 4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de Garantiegever gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de Garantiegever op vergoe- ding van kosten, schade en rente onverlet. 5. De Garantiegever blijft eigenaar van materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 6. Indien de Garantiegever een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de Garantiegever niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL 14 - EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN E.D. 1. De door of vanwege de Garantiegever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de Garantiegever zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom. 2. Alle hiervoor gevestigde rechten worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd. ARTIKEL 15 - GARANTIE 1. De Garantiegever garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het uitgevoer- de werk. Het voorgaande laat onverlet dat de Garantiegever ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. 2. De Garantiegever en de consument kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet gelden. Het staat de Garantiegever vrij om samen met de consument andere bindende afspraken over de garantievoorwaarden te maken. Deze overeengekomen afspraken dienen op de offerte of anderszins schriftelijk vermeld te worden. 3. In alle gevallen waarin aanspraak gemaakt kan worden op garantie, blijft Garantiegever aansprakelijk. In geval van in gebreke blijven door garantiegever, kan de spuiter op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden de garantieverplichting over te nemen of voor eigen rekening uit te voeren of te laten uitvoeren. 4. In alle gevallen waarin aanspraak gemaakt kan worden op garantie, geldt een zgh. aflopende garantie. Garantie buitenschilderen 1. De Garantiegever garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk: - voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden; - voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; - wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor garantiegevallen geldt een zgh. aflopende garantie 2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar bij: - transpartante beitsen - transparante vernissen 3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn drie jaar bij: - dekkende watergedragen verf - dekkende vochtregulerende verf - dekkende beits - dekkende high solid verf - dekkende traditionele verf 4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn vier jaar bij: - dekkende gesiliconiseerde verf. Garantie binnenschilderen 1. De Garantiegever garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk - voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; - wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant. 2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar. ARTIKEL 16 - GESCHILLEN 1. Geschillen tussen consument en de Garantiegever over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Garantiegever te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de consument en de Garantiegever worden voorgelegd aan de kantonrechter. Geschillen tussen de consument en de Garantiegever over totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Garantie- gever te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen door de consument en Garantiegever aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Lelystad. 2. Uitsluitend de rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. ARTIKEL 17 - NEDERLANDS RECHT Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederland recht.

Alleenspuiten.nl spuit bij particulieren en bedrijven in heel Nederland tegen het scherpste tarief. Geen fratsen, zonneklaar, meer heeft u niet nodig. Komen we binnenkort ook bij u airless spuiten?Bel ons gerust voor meer informatie

+31 084 868 70 14

Contactformulier

Vraag vrijblijvend meer informatie aan, of boek een airless spuiter.

    Wij spuiten in heel Nederland!

    Alleenspuiten.nl

     
    Alleenspuiten.nl spuit bij particulieren en bedrijven in heel Nederland tegen het scherpste tarief. Geen fratsen, zonneklaar, meer heeft u niet nodig. Komen we binnenkort ook bij u airless spuiten?
    Translate »